วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาระดับชุมชนโรงเรียน

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มงานนิเทศการศึกษา จะดำเนินการสร้างเครือข่ายครูแกนนำ ICT สู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จัดทำคลังนวัตกรรมระดับชุมชนโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ทุก ๆ ชุมชนโรงเรียน โดยดำเนินการเป็นระบบ อิเล็คทรอนิคส์

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 2 ได้ดำเนินการประเมินโรงเรียน นักเรียน ที่ส่งเข้าประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551 ได้แก่ ด.ญ.จารุวรรณ น้อยมิ่ง ร.ร. บ้านกระโพ ด.ญ.อัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อม ร.ร.ท่าตูมสนิทราษฎร์วิทยาคม ด.ญ.อรัญญา พลาหาญ ร.ร.บ้านท่าศิลา ด.ช.พีรพุฒิ ด้วงหิรัญ ร.ร.เบิดพิทยาสรรค์ น.ส.นันทพร ศิลาอ่อน ร.ร.สนมวิทยาคาร นายปรีดา สุขแก้ว ร.ร.ลำพลับพลาวิทยาคาร