วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การประชุมอบรมการจัดการองค์ความรู้ KM

คณะครูโรงเรียนบ้านท่าศิลา โรงเรียนบ้านหนองตาด โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ เข้าร่วมอบรมการจัดการองค์ความรู้ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 9 กุมภาพันธ์ 2551