วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาระดับชุมชนโรงเรียน

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มงานนิเทศการศึกษา จะดำเนินการสร้างเครือข่ายครูแกนนำ ICT สู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จัดทำคลังนวัตกรรมระดับชุมชนโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ทุก ๆ ชุมชนโรงเรียน โดยดำเนินการเป็นระบบ อิเล็คทรอนิคส์

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากให้ดำเนินการในระดับ ชพร.ครับ